All Exhibitions

Predvidevanje/ Předvídání / Foreseeing

04/03/2015

Výstava prác študentov Univerzity v Lublani / exhibition of works by students at the University of Ljubljana

11. 3 – 27.3 2015

opening  11.3 at 17:00

V poplavi podob, ki nakazujejo, da smo vsi fotografi, sta znanje in ozaveščanje svetlobe ključ do razumevanja okolja v najširšem mogočem pomenu. Fotografija se tako začne s ponotranjenjem svetlobe kot fizikalnega pojava in konča s svetlobo kot mislijo. Če je odlika vsakega ustvarjalca moč predstave, je posebnost fotografov moč predvidevanja.

V záplavě obrazů, které předpokládají, že jsme všichni fotografové, jsou znalosti o světle klíčem k pochopení okolí v nejširším slova smyslu. Fotografie tak začíná internalizací světla jako fyzického jevu a končí se světlem jako myšlenkou. Pokud je základní vlastností každého tvůrce představivost, je jeho výjímečnost v schopnosti předvídat.

In the flood of images, which presume that we are all photographers, knowledge and awareness of light are keys for understanding the environment in the broadest possible sense. Photography starts with internalising light as a physical phenomenon and it ends with light as a thought. If the power of imagining is the merit of every creator, is its exceptionality in the ability of foreseeing.

Text by doc. Peter Koštrun